Szkolenia IT

 
 

Szkolenia dla poszukujących pracy i pragnących zmienić zawód

Akademia WWW od początku swojego istnienia wspiera swym programem szkoleń poszukujących pracy w branży IT. Realizujemy stypendia i #bony/vouchery szkoleniowe i szkolenia finansowane przez #Urzędy Pracy.

Aby poznać szczegóły jak otrzymać dofinansowanie na szkolenia dla bezrobotnych kliknij poniższy link.

Szkolenia dla firm pragnących podnieść kwalifikacje swoich pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (kliknij w napis - zostaniesz przeniesiony do strony Urzędu Pracy) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.Pracodawca musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

Co oferujemy

Nie obawiaj się ...Uczymy od podstaw !

Nie musisz posiadać żadnych wcześniejszych doświadczeń z dziedziny programowania.

Co będziesz umiał po kursie !

Samodzielnie zaprojektować nowoczesną i dynamiczną stronę internetową przystosowaną do urządzeń mobilnych. Posiądziesz podstawową tez wiedzę z zakresu projektowania aplikacji sieciowych.

Tylko praktyczne wiadomości !

W Akademii WWW uczą profesjonaliści którzy na co dzień stykają się z wymaganiami rynku.

W trakcie kursu budujemy twoje Portfolio !

W trakcie kursu będziemy tworzyć zręby Twojego portfolio. Najlepsze prace będziemy prezentować na naszym serwisie

Twoja dalsza kariera !

Po zakończeniu kursu, jeśli będziesz chciał, skontaktujemy Cię z osobami które pomogą Ci znaleźć na rynku pracy najlepsze oferty pracy.

Opieka Trenera !

Każdy nasz absolwent może otrzymać możliwość bezpłatnych konsultacji z wybranym trenerem.

O nas

Pod marką AKADEMIA WWW działamy od lipca 2001 roku. W tym czasie przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób.
Nasze laboratoria mieszczą się w centrum Warszawy na ulicy Kopernika 30, w niewielkiej odległości od Dworców: Centralnego, Śródmieście i Powiśle; stacji Metro Świętokrzyska i przystanków większości warszawskich linii tramwajowych i autobusowych.
Prowadzimy szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy,  realizujemy stypendia i bony/vouchery szkoleniowe, zlecenia firm i indywidualne.
Jesteśmy wykonawcami szkoleń w ramach programów Funduszy Europejskich jako zwycięzcy przetargów i zleceń z wolnej ręki.

Nasz zespół

Z Akademią współpracuje ponad dwudziestoosobowy, świetnie przygotowany zespół. Są to trenerzy aplikacji, programów i języków komputerowych oraz czynni projektanci stron internetowych i operatorzy DTP. Współpracownicy Akademii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych. Są współautorami programów nauczania, a także praktykami :autorami oprogramowania, grafiki i materiałów na potrzeby DTP oraz stron WWW.

Infrastruktura

Dysponujemy:
dwoma multimedialnymi laboratoriami komputerowymi

  • z 10 stanowiskami komputerowymi
  • z 12- 15 stanowiskami komputerowymi
  • laboratorium pozwalającym realizować szkolenia w małej grupie (4-6 osób), indywidualne lub binarne
  • laboratorium mobilnym wyposażonym w:

          10 stanowisk komputerowych
          stanowisko trenera
          rzutnik multimedialny
          internet LTE

które pozwala nam prowadzić zajęcia w dowolnym miejscu oprogramowaniem systemowym pozwalającym prowadzić  szkolenia w trybie online, zarówno indywidualne, jak i grupowe ( do 15 osób)

Regulamin szkoleń organizowanych przez Akademię WWW


W celu ujednolicenia procedur i lepszej organizacji szkoleń, od 1 listopada 2006 roku Akademia WWW wprowadza następujący regulamin:

I.    Akademia WWW prowadzi:

1.    Szkolenia grupowe
a)    szkolenia otwarte to ogólnodostępne szkolenia organizowane w siedzibie Akademii WWW . Informacje o terminach szkoleń otwartych są publikowane na stronach WWW,
b)    szkolenia zamknięte („szyte na miarę”) odbywają się według odrębnych ustaleń z klientem.
c)    szkolenia w ramach Funduszy UE - odbywają się według odrębnych ustaleń z partnerami
2.    Szkolenia indywidualne
Specyfikacja szkoleń jak wyżej
3.    Szkolenia binarne – dla 2 osób (na żądanie lub po obustronnych ustaleniach)
Specyfikacja szkoleń jak wyżej
4.    Szkolenia online – wg regulaminu szkoleń online

Wysokość opłat za szkolenia określa cennik opublikowany na stronie WWW

II.    Podstawą do uczestnictwa w szkoleniach otwartych (stacjonarnych i online; grupowych i indywidualnych) jest:
1.    nadesłanie wypełnionego formularza opublikowanego na stronie www, lub zgłoszenie e-mail
2.    wypełnienie i podpisanie KARTY UCZESTNIKA SZKOLENIA.
•    Wypełnienie i podpisanie KARTY jest formą zawarcia indywidualnej umowy szkoleniowej pomiędzy Akademią WWW a Klientem i zobowiązaniem Klienta do opłaty za kurs a Akademii WWW do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem zajęć.
Opłaty za szkolenia dokonuje się przelewem na konto Akademii WWW na podstawie faktury. W wypadku wniesienia opłaty za szkolenie i rezygnacji z niego (w formie pisemnej) po przyjęciu przez zleceniodawcę (osobę prywatną/instytucję) terminu rozpoczęcia , zleceniodawca ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty manipulacyjne.

Na szkolenia zamknięte instytucja kierująca przesyła do Akademii WWW formularz skierowania na szkolenie z imienną listą uczestników szkolenia. Wypełniony i podpisany formularz jest podstawą do wystawienia faktury.

III.    Szkolenia otwarte w siedzibie Akademii WWW odbywają się

1.    w dni powszednie pomiędzy godziną: 9 a 21,  
•    zajęcia „poranne” pomiędzy godziną 9 a 17
•    zajęcia „popołudniowe” od 17 do 21
2.    w weekendy pomiędzy godziną 9 a 17.

IV.    Zajęcia w akademii WWW
1.    Blok zajęć trwa 180 minut a moduł szkoleniowy 90 minut (2 godziny lekcjyjne po 45 minut), wykładowcy wspólnie z uczestnikami szkolenia wyznaczają częstotliwość i długość przerw, które łącznie w bloku zajęć nie mogą przekraczać 20 minut.
2.    Czas szkolenia w ciągu jednego dnia nie może być krótszy niż jeden blok zajęć i nie może przekraczać dwóch bloków zajęć
3.    Dni i godziny szkoleń indywidualnych uczestnik, wykładowca i koordynator szkoleń określają przed rozpoczęciem szkolenia. W trakcie szkolenia nie przewiduje się zmiany wyznaczonych dni tygodnia i godzin, ewentualna zmiana wymaga zgody trzech w. w. osób. System i długość przerw ustala się za obopólną zgodą  na pierwszych zajęciach.
4.    Uczestnik indywidualnego szkolenia trwającego dłużej niż 24 godziny ma prawo z ważnych przyczyn dwukrotnie odwołać zajęcia. Powiadomienie o odwołaniu zajęć telefonicznie lub e-mailem powinno nastąpić nie później niż 24 godziny przed terminem ich rozpoczęcia. Po upływie tego terminu, mimo niestawienia się uczestnika na zajęciach, będą one traktowane tak, jakby się odbyły.
4.    Uczestnik szkolenia potwierdza swoją obecność na zajęciach na liście obecności.
5.    Brak (w formie maila, sms, lub przez telefon) powiadomienia o ewentualnym spóźnieniu na zajęcia i spóźnienie uczestnika zajęć indywidualnych ponad 15 minut skutkuje zaliczeniem zajęć jako odbytych i podlegających opłacie.
6.    Koszty ewentualnego powtórzenia zajęć w przypadkach o których mowa w punkcie 5 i 6 obciążają uczestnika.
7.    Trener na szkoleniu otwartym ma prawo rozpocząć szkolenie po kwadransie od wyznaczonego czasu jeśli w sali komputerowej jest przynajmniej 2 uczestników szkolenia. Spóźnieni i nieobecni na zajęciach uczestnicy szkolenia nie mają prawa żądać powtórzenia zajęć ani zwrotu kosztów uczestnictwa za zajęcia na których byli nieobecni.
8.    Spóźnienie trenera na zajęcia o ponad 15 minut skutkuje koniecznością rekompensaty czasowej zajęć dla uczestników szkolenia.
9.    Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo, po opłaceniu całości kosztów kursu, wziąć bezpłatnie udział w zajęciach innej otwartej grupy szkoleniowej o ile dojdzie do jej sformowania.
10.    Po zakończeniu szkolenia w dziedzinie grafiki, WWW i programowania każdy uczestnik ma prawo do godzinnej konsultacji z trenerami.
11.    Podczas szkoleń organizowanych w siedzibie Akademii WWW każdy z uczestników szkolenia ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe.
12.    W salach szkoleniowych Centrum Szkoleniowego Akademia WWW może znajdować się nie więcej niż 15 stanowisk komputerowych dla uczestników szkolenia.
13.    Za grupę w szkoleniach otwartych uważa się zespół słuchaczy nie mniejszy niż 3/4 osoby i nie większy niż 15 osób
14.    Cena szkoleń zamkniętych (i „szytych na miarę”) i liczba uczestników jest ustalana każdorazowo indywidualnie.
15.    W przypadku realizacji szkoleń poza Warszawą do ceny szkolenia będą doliczane koszty dojazdu i zakwaterowania prowadzącego/cych szkolenie.
16.    Akademia WWW nie zwraca kosztów dojazdów i zakwaterowania uczestnikom szkoleń.
17.    W przypadku organizacji szkolenia w siedzibie Klienta lub innej wskazanej przez Klienta lokalizacji Akademia WWW nie ponosi odpowiedzialności za jakość funkcjonowania sprzętu i infrastruktury technicznej.
V.    Postanowienia końcowe
1.    Akademia WWW nie prowadzi odrębnej sprzedaży materiałów szkoleniowych.
2.    Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia ma prawo do anonimowej oceny jakości szkolenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
3.    W przypadku konieczności odwołania przez Akademię zajęć w ramach trwającego szkolenia, Akademia WWW zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zorganizować takie zajęcia w najbliższym możliwym terminie.
4.    Uczestnicy szkoleń w siedzibie Akademii WWW mają możliwość bezpłatnego korzystania z wody, herbaty i kawy.
5.    Zabrania się wnoszenia napojów w otwartych pojemnikach do sal szkoleniowych. Za wszelkie szkody wynikłe z tego powodu, a także z powodu niezgodnego z przeznaczeniem i zasadami BHP użycia wyposażenia sal i sprzętu komputerowego odpowiedzialność ponosi sprawca szkody.
6.    W pomieszczeniach dydaktycznych Akademii WWW zabrania się palenia tytoniu i innych używek oraz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających.

Akademia WWW
Adam Ludwiczak

Warszawa, stan na 14 grudnia 2015 r.