MS Office

ECDL Base

Promocje

Opis szkolenia

Laboratorium komputerowe ECDL Akademii WWW umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminów w celu zdobycia certyfikatu ECDL Base. Ucząc się w naszym laboratorium i zdając egzaminy , otrzymacie uznawane międzynarodowo potwierdzenie własnych kompetencji komputerowych . Dzięki nauce w Akademii WWW każdy z uczestników kursu ECDL Base posiądzie głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z komputerem osobistym i podstawowymi aplikacjami komputerowymi.
 Każdy z kursów prowadzony jest w oparciu o oryginalny program nauczania, którego podstawą jest sylabus ECDL. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy posiadający uprawnienia egzaminatorów ECDL (uwaga: prowadzący zajęcia nie może równocześnie prowadzić egzaminu). Integralnym elementem kursu jest analiza i rozwiązywanie testów próbnych do każdego modułu.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności w obsłudze komputera i wykorzystywania podstawowych aplikacji oraz przygotowanie go do zdania czterech egzaminów pozwalających uzyskać certyfikat ECDL Base pomocny w utrzymaniu pracy, jej zdobyciu a także niezbędny przed wyjazdem za granice w celu poszukiwania pracy.

UWAGA!
Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Ramowy Program Szkolenia

MODUŁY SZKOLENIA
B1Podstawy pracy z komputerem

•    zapoznajemy kursantów podstawowymi pojęciami, elementami komputera i urządzeniami z nim współpracującymi, rodzajami oprogramowania i sieci komputerowych, różne problemy , jakie za sobą pociąga proces informatyzacji takie jak np. prawo autorskie, a także kwestie bezpieczeństwa i zdrowia przekazujemy wiedzę dotyczącą podstawowych operacji umożliwiających posługiwanie się komputerem w określonym środowisku oprogramowania
B2 Podstawy pracy w sieci
•    uczymy używania przeglądarek, korzystania z formularzy online i wyszukiwania informacji, zapisywanie stron WWW oraz korzystania z poczty internetowej
B3 Przetwarzanie tekstów
•    uczymy podstawowych pojęć z zakresu przetwarzania tekstów oraz zasad wykorzystania edytorów - w oparciu o MS WORD.
B4 Arkusze kalkulacyjne
•    są drugą pod względem popularności grupą aplikacji wykorzystywanych w pracy z komputerami osobistymi, uczymy ich obsługi i praktycznego wykorzystania -
     w oparciu   o MS EXCEL.

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe;
C: ogólnodostępne, zamknięte;

terminy zajęć do ustalenia

UWAGA: nie prowadzimy permanentnego, otwartego naboru na zajęcia grupowe.

 

Wymagania

Przed uczestnikami  tych szkoleń nie stawiamy żadnych wymagań wstępnych.

 

Certyfikaty

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po opłaceniu w Polskim Komitecie ECDL kosztów egzaminów - kwota 461,25 zł (221,40 zł +3 x 79,95 zł) i po zdaniu ich wszystkich, absolwent uzyskuje Certyfikat ECDL Base uznawany w większości krajów na świecie.

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
76 godzin
68 godziny
60 godzin
Cena netto
2630 zł
3500 zł
4555 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin