Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem przekazywanych przez Państwa w „Formularzu zgłoszemia” i Karcie Uczestnika Szkolenia” danych osobowych jest Akademia WWW Sp. z o.o.

z siedzibąw Warszawie, adres: ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa wpisana do rejestruprzedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY wWarszawie, XIII WYDZIAŁGOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS:0000267182, NIP:7010045663,REGON:140703061, zwana dalej również Administratorem.

 1. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwokontaktować się drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem: ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 3. a) rejestracji uczestnictwa w szkoleniu
 4. b) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit.b) RODO
 5. c) wystawienia zaświadczenia (certyfikatu o dobyciu szkolenia (na podstawie odrębnych przepisów)
 6. d) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej
 7. e) realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych oraz świadczonychprzez podmioty z nami współpracujące (partnerów) w zakresie przesyłania informacji handlowych(marketingowych) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej,po uprzednim wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej zgody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 8. f) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnieuzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danychosobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonychw punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługująnam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędnedo ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Informujemy, iż Państwa dane przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy będąprzechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umowąwynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego.
 2. Informujemy, że Państwa dane zgromadzone przez Administratora mogą być równieżprzetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom świadczącymusługi na rzecz Administratora, portalom ogłoszeniowym z którymi współpracuje Administrator,dostawcom usług IT, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danychosobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisachprawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunkudo niego.
 4. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy naświadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.).

Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA,a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danychosobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiłydo ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,zgodnie z art. 45 RODO;

 1. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii;

- przenoszenia danych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- sprostowania swoich danych;

- ograniczenia przetwarzania danych; usunięcia danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest koniecznedo świadczenia usług przez Administratora.